รับบริการ ต่ออายุเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
ของคนต่างด้าว (พม่า,กัมพูชา,ลาว)

 • รวบรวมเอกสารต่างด้าว
 • ดำเนินการรายงานตัว
 • เก็บข้อมูลเพื่อการรายงานครั้งต่อไป
 • ส่งเอกสารที่สมบูรณ์ให้ต่างด้าว
 • ส่ง Report การดำเนินงานให้ทราบ
 • แจ้งรายชื่อให้นายจ้างทราบก่อนการดำเนินการ
 • จัดรถ Mobile ตรวจโรคที่โรงงาน
 • ดำเนินการต่อเอกสาร
 • เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการครั้งต่อไป
 • บันทึกข้อมูลเพื่อส่งรานงาน ผลการดำเนินการให้กับนายจ้าง
 • นำส่งเอกสารต่างด้าวที่สมบูรณ์ให้กับนายจ้าง
 • แจ้งรายชื่อให้นายจ้างทราบก่อนการดำเนินการ 3 เดือน
 • ซักประวัติ ชี้แจง รวบรวมเอกสาร อบรมให้ทราบก่อนการดำเนินการพร้อมนัดหมายการเดินทาง
 • เก็บข้อมูลต่างด้าว / รวบรวมเอกสารต่างด้าว
 • รับส่งเพื่อไปดำเนินการ
 • มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้ความช่วยเหลือ
 • พาไปทำเอกสารครบทุกขั้นตอน
 • สามารถกลับมาทำงานรอได้ โดยไม่ต้องกลับบ้าน (รอนาน)
 • เอกสารครบเป็น MOU
 • สามารถอยู่ต่อได้อีก 4 ปี