นำเข้า แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (MOU)

บริการนำเข้าคนต่างด้าว

ดำเนินการเอากสารให้ทุกขั้นตอนของการนำเข้าแรงงาน เอกสารครบถ้วน ลดความยุ่งยากในขั้นตอนการจ้างต่างด้าว

  • นำเข้าคนต่างด้าว (คนใหม่)

  • นำเข้าคนต่างด้าวที่ครบวาระ 4 ปี

  • นำเข้าคนต่างด้าวที่ผิดกฏหมาย (รีไซเคิล)

  • นำเข้าคนต่างด้าวระบุตัว (นายจ้างระบุชื่อ)

วิดีโอนำเข้าแรงงานต่างด้าว

เราพร้อมดูแล
ทุกขั้นตอน


1. บริการนำเข้าคนต่างด้าวใหม่
(MOU นำเข้าใหม่)


2. บริการทำเอกสารให้ทุกขั้นตอน


3. การขอวีซ่าทำงาน (Passport/Visa)


4. ตรวจสุขภาพ
(Health check)


5. การขอใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)


6. การนำเข้าแรงงานที่อยู่
ครบวาระ 4 ปี (กลุ่มวน)


7. แรงงานระบุตัวตนหรือ
คนเก่าที่ผิดกฎหมาย (รีไซเคิล)

บรรยากาศคัดกรองแรงงาน

 

ขั้นตอนการนำเข้าตามระบบ MOU

สิ่งที่นายจ้างจะได้รับ

เอกสารแรงงานต่างด้าว MOU ที่นายจ้างจะได้รับ

สิ่งที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับ